Project Nijswiller

Hier gaan wij in opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem civieltechnisch onderhoud en KRW (kaderrichtlijn water) maatregelen uitvoeren. Dit houd in dat er onderhoud zal worden gepleegd aan de verharding en het rioleringsstelsel. Op de faseringskaart is te zien welke werkzaamheden waar worden uitgevoerd.

We nemen maatregelen om wateroverlast te beperken en de kwaliteit van het water op de Selzerbeek te verhogen. Deze maatregelen zijn:
- Het wegprofiel in de Vossenstraat en een gedeelte in de Schulsbergweg wordt aangepast.
- Er worden bergingsriolen aangelegd in het onderste deel van de Ireneweg en in de Kerkstraat achter de brug.
- De huisaansluitingen in de Vossenstraat, de Kerkstraat en Ireneweg worden waar nodig in het werk vervangen.

De wateroverlast die onlangs heeft plaatsgevonden is ontstaan uit het beeksysteem en van hoger gelegen gebieden. De gemeentelijke maatregelen hebben invloed op het beperken van wateroverlast vanaf het hoger gelegen gebied. Vanuit dit project kunnen we geen invloed uitoefenen op het beeksysteem. Er vindt met het Waterschap een evaluatie plaats over de wateroverlast. Uit deze evaluatie zal vanuit een breed perspectief naar de aanpak van de wateroverlast gekeken gaan worden.

Bestrating

Voor de aanleg van het plein in de kern is een visiedocument opgesteld. In dit document is voorgesteld om de trottoirs en ook de parkeerplaatsen rondom het plein te voorzien van gebakken bestrating. Wij gaan dit zo uitvoeren. Omdat de Vossenstraat door de maatregelen een ander wegprofiel krijgt, wordt deze gebakken bestrating in de loopstroken doorgetrokken. Er ontstaat dan een eenduidig beeld.

Overzichtskaart

Er is nu een definitieve themakaart opgesteld. Op de kaart staat een uitwerking van de visie voor nagenoeg de hele kern Nijswiller.

Uitvoering

De doorlooptijd in de ontwerp en voorbereidingsfase van dit project heeft, met name vanwege de pandemie, langer geduurd. De werkzaamheden worden in september aanbesteed. De werkzaamheden starten begin 2022. Zodra de uitvoeringsplanning en fasering definitief is zal deze ook op onze site staan. 

 

Tekeningen fase 2 en 4

Kolmonderstraat en Hofstraat deel 1

Kolmonderstraat en Hofstraat deel 2

Vossenstraat / Op der Welsch

Kerkstraat Noord / Op der Welsch

 

Berichtgeving

Alle betrokken bewoners en stakeholders zullen van ons tijdig bericht ontvangen wanneer de werkzaamheden bij hun worden uitgevoerd. De informatiebrief betreffende de uitvoeringen kunt u hier inzien.  

Hieronder kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief, welke wij u dan periodiek zullen toe mailen.

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen